IMPORTED & SPECIALTY CHOCOLATE BARS

 
CADBURY FLAKE-PER BAR

$1.49

   
KINDER BUENO BARS - PER BAR

$1.49

   
KIT KAT BAR- DARK

$1.49

 
 
KIT KAT BAR- CHUNKY DOUBLE CARAMEL-EACH

$1.49

   
KIT KAT BAR- HAZELNUT

$1.49

   
KIT KAT BAR- PEANUT BUTTER

$1.49

 
 
KIT KAT BAR- WHITE

$1.49

   
NESTLE LION BAR

$1.49

   
MARS BAR

$1.49

 
 
CADBURY TWIRL- PER BAR

$1.49

         
Loading...