Hamantashen - Poppy

Hamantashen – Poppy

$6.99 Per Pound

Approximately 15 pieces per pound

Kosher - OU